تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۵ نوامبر

 

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۵ نوامبر
فارسی:
درس ششم فارسی ( فداکاران) و بخوان و حفظ شعر «باران » تدریس شد .
معنی لغات ، واژه آموزی و زمان جملات با دانش آموزان کار شد .
تکلیف:
روخوانی و روانخوانی درس تمرین شود. یک بار از کلمات ‌مشخص شده درس ششم نوشته شود. نگارش صفحات ۳۲ و ۳۳ کامل شود . یک دیکته از درس ۵ و ۶ فارسی در خانه گفته شود . برای هفته ی آینده از درس پنج دیکته خواهیم داشت.
ریاضی:
فصل دوم «کسر» تدریس شد . قسمت زیادی از تمرین ها در کلاس انجام شد .
تکلیف:
برای هفته ی آینده صفحات ۴۵ و ۴۸ کامل شود.
اجتماعی :
فصل دوم « خانواده» تدریس شد و فعالیتهای مربوط به درس در کلاس انجام شد .

تکلیف:
در مورد خانواده ی خود چند خط بنویسید.

 

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
شاد و سلامت باشید