تکالیف 22 ژانویه

فارسی

 

درس 12 کتاب نگارش کامل شود .

ریاضی

صفحات 103و 104 کتاب ریاضی کامل شود .

هفته آینده  امتحان بنویسیم و امتحان اجتماعی  برگزار می شود .

هفته خوبی در پیش رو داشته باشید .