تکالیف 15 ژانویه

فارسی

درس دوازدهم تدریس شد . رو خوانی درس تمرین شود . جلسه آینده امتحان  املا نوبت اول بر گزار می شود . املا از درس اول تا نهم تمرین شود .

 ریاضی

مبحث قطر در چند ضلعی  تدریس شد . تا صفحه 101 کامل شود .

جلسه آینده امتحان  قرآن و  هدیه آسمانی برگزار خواهد شد .

 موفق باشید