8 ژانویه

فارسی

نگارش درس یازدهم تدریس شد کامل شود .

ریا ضی

تدریس  مبجث مساحت انجام  شد  تا صفحه 96 کامل شود .

جلسه آینده امتحان ریاضی و هنر  برگزار می شود .

با سپاس