1 ژانویه

فارسی

درس یازدهم تدریس شد از لغات زیر خط دار دو مرتبه نوشته شود و یک املا در منزل از این درس گفته شود . یک انشا با موضوع چگونه می توانیم از طبیعت محافظت کنیم نوشته شود . جلسه آینده از درس یازدهم املا گفته خواهد شد .شعر نقاش دنیا حفظ شود .

معانی لغات درس دهم

به حاجتی : برای انجام کاری

خارکن : کسی که کارش کندن خار است .

سماط : سفره

حاصل : نتیجه

آرامگاه : قبر

امرای عرب : برای  فر مانروایان عرب

آرامش: آرام بودن

گرد آمده اند :جمع شده اند

ریاضی

مبحث خط ومحیط تدریس شد .تا صفحه 87 کامل شود .

موفق و سر بلند باشید