تکالیف 18 دسامبر

فارسی

از درس دهم  املا  گفته شد . از غلط  های املای دو مرتبه نوشته شود . دانش آموزان پروژه  یلدا 1400 را انجام دادند .  جلسه آینده یک آنشا با موضوع کتاب  نوشته شود . از درس اول تا پنجم  امتحان املا بر گزار خواهد شد . کتاب داستان همراه داشته باشند .

 ریاضی 

 مبحث تقسیم تدریس شد . از صفحه 74 تا 77 کامل شود .  کاربرگ ریاضی در کانال قرار داده خواهد شد  حل شود . کاربرگ جدول ضرب  به دانش آموزان تحویل داده شده   حفظ شود .

 علوم 

کار برگ های درس  علوم تا درس 7 مطالعه شود. جلسه آینده پرسش می شود .

اجتماعی 

 کار برگ های تا درس چهاردهم مطالعه شود .

 تعطیلات خوبی  داشته باشید .