تکالیف 11 دسامبر

فارسی :

درس دهم  تدریس شد  رو خوانی تمرین شود از لغات مهم دو مرتبه نوشته شود یک املا در منزل نوشته شود.املا  از درس نهم   گفته شد املا تصحیح شد  ازغلطهای املای دومرتبه نوشته شود . نگارش درس   دهم تدریس شد کامل شود . جلسه آینده از درس دهم املا گفته خواهد شد.   یک انشا با موضوع شب یلدا نوشته شود .  دانش آموزان کتاب داستان  ایرانی جلسه آینده به همراه داشته باشند .

ریاضی:

مبحث جابجای در ضرب تدریس شد .تا صفحه   72 تکمیل شد .

علوم

نمونه سوالات درس علوم در پوشه زرد  رنگ به  دانش آموزان   تحویل داده شده . تا آخر درس پنجم پرسیده می شود .