تکالیف4 دسامبر

فارسی:

درس نهم تدریس شد . روخوانی تمرین شود از لغات زیر خط دار  دومرتبه نوشته شود .یک  املا از درس جدید در منزل  گفته شود . نگارش درس نهم تدریس شد کامل شود.املا از درس هفتم و هشتم سر کلاس گفته شد و تصحیح شد از  غلط های املای  دومرتبه نوشته شود .

ریاضی:

مبحث ضرب تدریس شد تا صفحه 67 کامل شود . کاربرگ ریاضی به دانش آموزان  تحویل داده شد  .( حل اجباری)

قرآن:

سوره ناس  تدریس شد .   جلسه بعدپرسش خواهد شد .

 موفق باشید