تکالیف 27 نوامبر

فارسی

درس هشتم  تدریس شد  رو خوانی تمرین شد از لغات مهم دومرتبه نوشته شود . یک املا در منزل نوشته شود .املا از درسها ی  پنجم و ششم  گفته شد  املا تصحیح شد  از غلطهای املا دو مرتبه نوشته شود . نگارش درس هشتم تدریس شد کامل شود . جلسه آینده از درس هفتم و هشتم  املا گفته خواهد شد و معانی لغات مهم پرسیده خواهد شد .

ریاضی

مبحث کسرها تدریس شد و کار برگ نمونه سوالات  اضافی    سر کلاس  حل و رفع اشکال شد . در منزل کار برگ کامل  شود . ریاضی تا صفحه 59 تدریس شد و یکامل شود .