تکالیف 20نوامبر

فارسی

درس هفتم تدریس شد  از لغات زیر خط دار  دو مرتبه نوشته شود .   املا از درس جدید در منزل گفته شود .نگارش درس هفتم تدریس شد .تکمیل شود.

 

معانی لغات مهم

جوز=گردو

فرمانروا=حاکم

عاقبت= سر انجام

غصه= غم و اندوه

عادت= انچه بر اثر تکرار  رفتار همیشگی انسان می شود.

آسیب=صدمه

 

 

 ریاضی

ریاضی مبحث کسر تدریس شد .تا صفحه 54 تکمیل شود . جلسه آینده پرگار داشته باشند. . کار برگ اختیاری است.

علوم

مبحث نور تدریس شد.