تکالیف 13 نوامبر

فارسی

درس ششم تدریس شد . رو خوانی تمرین شود .  دوبار از کلمات زیر خط دار نوشته شود . یک املا از درس گفته شود . نگارش درس ششم تدریس شد  . کامل شود .

 ریاضی

مبحث کسر تدریس شد تا صفحه 48 تکمیل شود . کار برگ کسر در گوگل کلاس قرار داده شده اختیاری حل شود .

هدیه آسمانی :

تا درس 8 تدریس شد. مطالعه شود