تکالیف 6 نوامبر

تکالیف

فارسی 

درس پنجم تدریس شد از کلمات زیر خط دار دو مرتبه بنویسید . رو خوانی درس تمرین شود . . ازکتاب نگارش درس  5 تدریس شد . تکمیل شود . جلسه آینده ادرس اول تا درس پنجم   امتحان  املا و جمله سازی و رو خوانی  گرفته می شود . 

ریاضی

مبحث اندازه گیری تدریس شد . نمونه  تمرین ها حل شد .  صفحات 39و 40و 41 از کتاب ریاضی تکمیل شود .

علوم 

مبحث آب تدریس شد . مطالعه شود . 

اجتماعی

 درس های 11و 12 تدریس شد . مطالعه شود.

  هدیه آسمانی

تمرین نماز دو رکعتی