زیست شناسی 1- تکلیف هفتهء دوم

درس جلسهء پیش پرسیده می شود.فعالیت های صفحات 11، 13 و 20 پاسخ داده شوند.