فارسی

10/2/2023

درس 10 تا پایان پاراگراف دوم صفحه 77 تدریس شد.

تکلیف: کارگاه متن پژوهی صفحه 79 + واژه نامه درس 10