فارسی و نگارش

11/03/2023

تکلیف ادبیات:پرسش از موارد ستاره دار+2 بیت از همای رحمت +واژه نامه درس 12

نگارش:نوشتن داستان کوتاه با موضوعات انتخاب شده