فارسی+انشا

22/1022

تکالیف فارسی:فراگیری معنی درس 5+واژه نامه درس 5+دیکته +قلمرو فکری صفحه 35.

انشا:با موضوع زندان از دید دانش اموزان.