تکالیف کلاس ششم دوم اکتبر

با سلام خدمت شما دانش آموزان و والدین عزیز

تکالیف دانش آموزان به شرح زیر به اطلاع شما می رسد. خواهشمندم دانش آموزان تکالیف انجام شده ی خود را تا جمعه عصر به تلگرام من بفرستند.

فارسی و نگارش
“روخوانی شعر ستایش پرسیده شد متاسفانه بعضی دانش آموزان تمرین نکرده بودند.
درس اول تدریس شد.

دانش آموزان از درس اول هفته ی آینده املا خواهند داشت.
تکلیف: دانش آموزان باید 20 کلمه سخت درس اول را سه مرتبه بنویسند.

یک املا از درس اول نوشته شود.
روان خوانی و روخوانی شعر ستایش و درس اول تمرین شود.
سه صفحه ی اول درس اول کتاب نگارش انجام شود.”

ریاضی
“درس الگو ها و بخش پذیری تکمیل شد.
تکلیف:صفحات 11 تا آخر 15 کتاب ریاضی انجام شود.”

علوم تجربی
نداشتیم.

اجتماعی
“کاربرگ درس اول پاسخ داده شد.
درس دوم تدریس شد.
تکلیف:دانش آموزان باید برگه ی تکلیف این درس را انجام دهند.”

هدیه های آسمانی
“درس اول تدریس شد.
تکلیف:دانش آموزان باید برگه ی تکلیف این درس را انجام دهند.”

کار و فن آوری
“درس اول تدریس شد.
سوالات متن درس تا نیمه گفته شد.”

 

با تشکر از شما

افسون فاطمی