تکالیف هفتگی ششم دبستان 30مارچ

فارسی = درس حکایت و بخوان وبیندیش درکلاس توسط تک تک عزیزان روانخوانی شده و معنی لغات درمتن باکمک عزیزان بیان شده ودیکته ی پای تخته ای ازدرس دوستی ومشاورت گفته شد . *لطفا اولیای گرامی دفاتر دیکته ی عزیزان را امضا بفرمایند *
*تکلیف = روانخوانی درس 14 *راززندگی * ازروز سه شنبه تاجمعه فقط وفقط بین ساعات 18 الی 22 به آی دی تلگرام بنده فرستاده شود *عزیزان توجه فرمایند قبل از ارسال صدای قشنگشان به ویس ارسالی من بادقت گوش فرا دهند.*
ریاضی = صفحات 110 تا 114 درکلاس باکمک عزیزان حل شده وصفحات 115 تا118 مبحث “درصد” تدریس شد .
تکلیف = تمرینات صفحه ی 119 و120 و121 درکتاب بامدادخواهشا حل شود.
علوم = پلی کپی علوم درس 11 درکلاس پاسخ داده شد ودرس 12 *جنگل برای کیست *تدریس شده وکتاب روانخوانی شده وبه سوالات پاسخ داده شد .
*تکلیف = فیلم ارسالی درس 12 درگروه بادقت مشاهده شده هفته ی آینده پرسش کلاسی خواهیم داشت .
مطالعات = پلی کپی درس 15 و16 مطالعات تقدیم عزیزان شد لطفا یکبار روخوانی کنند.
*تکلیف = روز شنبه 6اپریل ازدرس 13 تا 16 پرسیده میشود.
با آرزوی سلامتی و آرامش برای تک تک شما عزیزان وبامهر فراوان “لیدا محمدزاده”