تکالیف هفتگی ششم دبستان 23 مارچ

فارسی = شعر شیر خدا روخوانی شده ومعنی کامل آن باکمک وهمکاری عزیزانم بیان شد وکتاب نگارش وهمچنین پلی کپی فارسی نیز باهمکاری تک تک عزیزانم در کلاس بررسی وپاسخ داده شد .
*تکلیف = هشت خط املا ازدرس دوستی ومشاورت در دفتر دیکته نوشته شده واولیای محترم تصحیح بفرمایند به امید خدا روز شنبه 30 مارچ دیکته پای تخته ای خواهیم داشت “خواهشمندم عزیزان دفتر دیکته های خود را به همراه داشته باشند “وروانخوانی درس پیاده وسواره طبق معمول هرهفته ازروز سه شنبه تا جمعه ساعت 18 الی 22 به آی من ارسال شود ” حفظ شعر شیر خدا امتیاز ویژه خواهد داشت آخرین فرصت تا روزشنبه 30 مارچ ”
ریاضی= بخش نسبت وتناسب با بحث گفتگو وکاربرد آن در زندگی به همراه عزیزان تا صفحه ی 114 تدریس شد .
*تکلیف = تمرینات صفحات 111و112و113و114 درکتاب بامدادحل شود.
پلی کپی ریاضی داده شده را ترجیحا بدون کمک اولیا حل کرده وروز شنبه 30 مارچ به همراه داشته باشید.
علوم = درس 11 “شگفتی های برگ “در کلاس روانخوانی شده وبه سوالات پاسخ داده شد .
*تکلیف = پلی کپی علوم داده شده را ترجیحا بدون کمک اولیا پاسخ داده وروز شنبه 30 مارچ به همراه داشته باشید .
با آرزوی سلامتی وآرامش برای تک تک شما عزیزان وبا مهر فراوان “لیدا محمدزاده “