تکالیف هفتگی ششم دبستان 2مارچ

فارسی = درس 11 “شهداخورشیدند”باکمک عزیزان روانخوانی شده ومعنی لغات ودرک مطلب ودانش ادبی کامل توضیح داده شده واز تک تک عزیزان سوال پرسیده شده وتمرین شد و کتاب نگارش عزیزان پس ازجمع آوری بررسی شدونکات لازم به تک تک عزیزان توضیح داده شد.
*تکلیف = درس 11 درکتاب نگارش کامل شود (قابل ذکر است نیمی ازسوالات درکلاس پاسخ داده شد وتمرین شد )ولطفا به پلی کپی داده شده جهت تمرین وتکراربیشتر پاسخ دهند.
روانخوانی درس 12 “دوستی ومشاورت ” ازروز سه شنبه تا پنچ شنبه ازساعت 18 الی 22 به آی دی تلگرام فرستاده شود .
ریاضی = مبحث خط وزاویه تدریس شده وروش کار با نقاله وگونیاوپرگار یادآوری شده وتمرینات کتاب با کمک عزیزان درکلاس حل شد.
*تکلیف = تمرین صفحات 105 و106 و107 درکتاب بامدادحل شود .
علوم = درس 10 “خیلی کوچک خیلی بزرگ “با دیدن فیلم فندق تدریس شده وکتاب باکمک عزیزان روانخوانی شده ونکات مهم بیان شد.
*تکلیف = به پلی کپی داده شده پاسخ دهندوروزشنبه9 مارچ علوم ازدرس 1 تا درس 10 به صورت شفاهی پرسیده میشود.
مطالعات = پلی کپی درس 13 و14 جهت مطالعه تقدیم عزیزان شد.
هدیه = پلی کپی هدیه درس 9 تا 12 باکمک عزیزان توضیح وپاسخ داده شد.
شادوپیروز باشید “لیدا محمدزاده”