تکالیف هفتگی ششم دبستان 24فوریه

فارسی= روانخوانی درس بوعلی وبهمنیار توسط تک تک عزیزان کارشد ومعنی لغات درس بیان شد ودیکته ی پای تخته ای ازدرس دهم گفته شد ودفاتر املا پس از تصحیح به عزیزانم داده شد اولیا ی گرامی لطفا امضا بفرمایید.
*تکلیف= کتاب نگارش تا پایان درس دهم تکمیل شده وروز شنبه همراه عزیزانم باشد.
ریاضی= تمرینات صفحه ی 97 و100و101 در کلاس با همراهی عزیزانم حل شد.
تکلیف = پلی کپی داده شده حل شود به استثنای سوالات مربوط به زاویه .
مطالعات = درس 9 تا 12 در کلاس به صورت شفاهی پرسیده شد .
هدیه = لطفا به پلی کپی هدیه درس 9 تا 12 باکمک گرفتن از کتاب پاسخ داده شود .(درصورت پیدا نکردن جواب روز شنبه در کلاس به سوالات پاسخ داده میشود نگران نباشید )
علوم = درس 10 و11 را فقط یکبارروانخوانی کنید(بدون پاسخ دادن به سوالات کتاب ).