تکالیف هفتگی ششم دبستان 27 ژانویه

فارسی = روانخوانی درس نهم انجام شد ومعنی لغات درس به کمک بچه ها بیان شده ودرکتاب فارسی یادداشت شد ونکات دستوری ودرک مطلب بیان شد.دیکته ی پای تخته کارشد.
*تکلیف = نگارش درس نهم درکتاب کامل شود و لطفا اولیای گرامی هشت خط دیکته ازدرس نهم را باعزیزان کارکنند .
ریاضی = تمرینات کتاب فصل چهارم طبق فیلم اموزشی ارسال شده در گروه تلگرام تصحیح شود.
* تکلیف = پلی کپی های داده شده حل شود درروزهای اینده پاسخ پلی کپی هادرگروه قرار داده میشود.
علوم = امتحان ترم اول برگزار شده ودرس هفتم کامل تدریس شد.
*تکلیف = پلی کپی داده شده را حتما پاسخ دهند .
مطالعات = امتحان ترم اول روز3 فوریه برگزارخواهدشد امتحان ازدرس 1 تا پایان درس 8 میباشد وسوالات امتحانی از پلی کپی های داده شده خواهد بود.
پیروز وشادوسلامت باشید “لیدا محمدزاده “