تکالیف هفتگی ششم دبستان 20 ژانویه

فارسی= امتحان نگارش ترم اول برگزارشد وکتاب نگارش درس هشتم درکلاس کارشده وبه سوالات پاسخ داده شد وپلی کپی فارسی درکلاس باکمک عزیزان پاسخ داده شد.
*تکلیف = روانخوانی درس 9 تمرین شده وبعدازتمرین وتکرارعزیزانم روانخوانی خودشان را روز پنج شنبه ازساعت 18 الی 22 به آی دی من درتلگرام ارسال بفرمایند .
ریاضی = فصل چهارم کامل تدریس شد وتمرینات کتاب تا جاییکه زمان داشتیم درکلاس حل شد.
*تکلیف = فیلم تدریس وتوضیح سوالات کتاب در کانال قرارمیگیرد لطفا بادقت مشاهده کرده وبه سوالات کتاب تا پایان صفحه ی 84 پاسخ دهند.
علوم = امتحان ترم اول تا پایان درس 6 گرفته میشود وسوالات امتحانی از پلی کپی های داده شده ازاول سال میباشد لطفا بادقت مطالعه شود.
مطالعات = پلی کپی درس 9 و 10 تقدیم عزیزان شده لطفا با کمک گرفتن از کتاب به سوالات این دو درس جواب دهند .
پیروز وشاد وسلامت باشید “لیدا محمدزاده “