تکالیف هفتگی ششم دبستان 13ژانویه

فارسی = درس هشتم “دریا قلی ” با روانخوانی تک تک عزیزانم تدریس شد ومعنی لغات گفته شد و نکات دستوری ودرک مطلب باکمک عزیزان کار شد .
*تکلیف = کتاب نگارش درس هشتم در کتاب بامداد پاسخ داده شود.
هفته ی آینده امتحان ترم اول نگارش وهنر گرفته میشود سوالات امتحانی مثل سوالات کتاب نگارش درس اول تا پایان درس هفتم میباشد .
برای هنر عزیزانم مدادرنگی به همراه خود داشته باشند.
ریاضی = درس تقارن از فصل چهارم تا صفحه ی 73 تدریس شد .
*تکلیف = فیلم تدریس و توضیح سوالات وتمرین های کتاب در کانال تلگرام قرارمیگیرد خواهشمندم به دلیل اهمیت این صفحات عزیزانم بادقت نگاه کرده وگوش داده وبا مدادبه سوالات کتاب طبق توضیحات پاسخ دهند .
علوم = درس هفتم ” ورزش ونیرو 2 ” بادیدن فیلم آموزشی فندق تدریس شد .
*تکلیف = درس هفتم روانخوانی شود وتا جاییکه میتوانند به سوالات کتاب پاسخ داده شود هفته ی آینده تدریس درکلاس کامل خواهد شد .
پیروز وشاد وسلامت باشید “لیدا محمدزاده “