تکالیف هفتگی ششم دبستان 6 ژانویه

ریاضی = تمرینات ریاضی صفحات 55 تا 59 درکلاس حل شد ومرور فصل نیز درکلاس توضیح داده شده وکامل حل شد و برای آمادگی امتحان ترم اول ریاضی نمونه سوال حل شده ورفع اشکال شد .

*تکلیف = پلی کپی های داده شده تمرین وحل شود و کلیه ی پلی کپی های ریاضی داده شده از اول سال برای آمادگی بیشتر جهت امتحان ترم اول ریاضی روز شنبه 13 ژانویه تمرین وتکرار شود .

فارسی = امتحان املا وروانخوانی فارسی ترم اول برگزار شد .

* تکلیف درس هشتم ” دریاقلی ” روانخوانی شده ومعنی لغات گفته شده در کناب بامداد نوشته شود .