تکلیف هفتگی ششم دبستان 2 دسامبر

فارسی= پاسخ دادن به پلی کپی وکتاب نگارش در کلاس که “متاسفانه عده ای از عزیزان کتاب وپلی کپی به همراه نداشتند” ونوشتن املا ازدری 5 وتصحیح دفاتر املا لطفا اولیای گرامی دفتراملای عزیزان خود راامضا بفرمایید.
*تکلیف: کامل کردن کتاب نگارش و گوش دادن به روانخوانی درس “ای وطن”و”حکایت”و”شعر همه ازخاک پاک ایرانیم”ونوشتن معنی لغات خط کشی شده درکتاب بامداد
بعدازتمرین روانخوانی لطفا روز سه شنبه ساعت 14 تا 21 صدای زیبای خودشان را به آی دی تلگرام بنده ارسال بفرمایند منتظر و مشتاق شنیدن صدای قشنگ وروانخوانی زیبای عزیزانم هستم.
ریاضی=امتحان فصل 1 و2 گرفته شد وبرگه های امتحانی تصحیح شده وبه عزیزانم داده شد لطفا اولیای گرامی دیده وامضا بفرمایند وفصل 3 تدریس شد.
*تکلیف:تمرینهای صفحات 45 و46 و47 درکتاب بامداد حل شود.
علوم=درس5 بادیدن فیلم آموزشی وانجام آزمایشهای مربوطه وروانخوانی کامل شد.
*تکلیف:روز شنبه9دسامبر امتحان ازدرس 5 گرفته میشود.
هدیه=پلی کپی درس 1 تا4 درکلاس پاسخ داده شد و پلی کپی درس 5 تا 8 به عزیزانم داده شد لطفا درنگهداری پلی کپی ها دقت بفرمایید سوالات امتحانی از همین موارد میباشد.
پیروزوشادوسلامت باشید وباسپاس فراوان “لیدا محمدزاده”