تکلیف هفتگی پایه ششم ۴ نوامبر

 

 

تکلیف هفتگی پایه ششم ۴ نوامبر
فارسی:
پلی کپی فارسی پاسخ داده شد. پاسخ پلی کپی در کانال قرار خواهد گرفت. املاء کلاسی از درس ۳ برگزار شد.
تکلیف:
روخوانی و روانخوانی درس ۴ و همچنین حکایت تمرین شود. معنی کلمات مشخص شده با کمک گرفتن از راهنمای آخر کتاب، با مداد در کتاب نوشته شود.
نگارش:
تمرین های درس ۳ پاسخ داده شد و تمرین های دانش آموزان بازدید شد.
تکلیف:
لطفا دانش آموزان عزیزی که موفق به تکمیل و پاسخ گویی به کلیه سوالات نشده بودند، تمرینات کتاب را کامل کرده و به سوالات پاسخ دهند.
ریاضی:
جمع و تفریق کسرها و تمرینات کتاب پاسخ داده شد. ضرب کسرها تدریس و یادآوری شده و با پاسخ گویی به سوالات دانش آموزان، رفع اشکال شد.
تکلیف:
تمرین ها و مسائل صفحه های ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ در کتاب با مداد پاسخ داده شوند.
علوم:
بخش ۳ ” کارخانه ی کاغذ سازی” خوانده، توضیح و به تمامی سوالات کتاب با بحث و گفتگو پاسخ داده شد.
تکلیف:
هفته ی آینده از درس ۳ امتحان خواهیم داشت. لطفاً جهت آمادگی مطالب را با دقت مطالعه و تمرین کنید.
اجتماعی:
درس های ۳ و ۴ روخوانی شده و نکات مهم و قابل توجه مشخص و توضیح داده شد.
تکلیف:
پلی کپی داده شده را پاسخ دهید و حتماً هفته ی آینده همراه خود بیاورید.
هدیه های آسمانی:
پلی کپی هدیه ها که به دانش آموزان داده شده را لطفا برای جلسه ی آینده، پاسخ داده و آماده کنید و حتما با خود به کلاس بیاورید.

پیروز و پاینده باشید.
لیدا محمدزاده