تکلیف هفتگی پایه ششم ۲۸ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پایه ششم ۲۸ اکتبر
فارسی:
امتحان از فصل اول گرفته شد و تدریس درس سوم ” هوشیاری” و شعر ” سخن” با روانخوانی و معنی واژه ها و توضیح نکات دستوری و معنی شعر ” سخن” و مشخص کردن ردیف و قافیه تکمیل شد.
تکلیف:
واژه های مشخص شده درس سوم، همراه با معنی، سه مرتبه نوشته شوند.
پلی کپی داده شده پاسخ داده شود. تمرین های نگارش درس سوم تکمیل شوند.
روز شنبه ۴ نوامبر دیکته از درس سوم گفته خواهد شد. لطفاً متن قرار داده شده در گروه را با عزیزان تمرین کنید.
ریاضی:
پلی کپی ریاضی فصل اول کامل حل و رفع اشکال شد. امتحان برگزار شد.
فصل دوم کسرها، قسمت جمع و تفریق تدریس شد.
تکلیف:
صفحات ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ در کتاب (حتما فقط با مداد) پاسخ داده شوند.
علوم:
درس سوم، “کارخانه ی کاغذ سازی” همراه با نمایش فیلم تدریس کامل و توضیحات اضافی داده شد.
تکلیف:
درس سوم را مطالعه کنید و به سوالات کتاب (حتما فقط با مداد) در کتاب پاسخ دهید. هفته ی آینده
روانخوانی، تکرار و رفع اشکال از طریق پرسش و پاسخ صورت خواهد گرفت. لطفا جهت آمادگی، تمرین کنید.

شاد، سلامت و پیروز باشید.
لیدا محمدزاده