تکلیف هفتگی ششم ابتدایی ۲۱ اکتبر

 

 

 

تکلیف هفتگی ششم ابتدایی ۲۱ اکتبر

فارسی:

فصل اول کتاب فارسی دوره و تمرین شد و سپس تمرین های اضافی با همکاری دانش آموزان در کلاس انجام شد. (پلی کپی مربوطه در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است)

تکلیف:

هفته ی آینده از فصل اول کتاب امتحان گرفته خواهد شد. روخوانی و روانخوانی درس ۳، ” هوشیاری” و همچنین شعر ” سخن ” تمرین شود. لطفاً روانخوانی این دروس را بسیار تمرین کنید. همچنین معنی واژه های مهم با کمک و راهنمایی گرفتن از آخر کتاب، بامداد، در کتاب نوشته شود.

نگارش:

درس دوم بنویسیم در کلاس به طور کامل توضیح و پاسخ داده شد و املاء از فصل ۱ کتاب برگزار شد.

تکلیف:

تمرین های باقیمانده از درس دوم، به صورت کامل، تمیز و مرتب انجام شود و سپس به همراه امضای اولیای گرامی به کلاس آورده شود.

ریاضی:

فصل ۱ کتاب کامل در کلاس توضیح داده شد. تمرینات با همکاری دانش آموزان تمرین و بررسی و رفع اشکال شد.

تکلیف:

پلی کپی داده شده حل شود. هفته ی آینده از فصل ۱ امتحان خواهیم داشت.

علوم:

درس ۱ و ۲ در کلاس پرسش شد. پلی کپی سوالات جهت تصحیح و بررسی جمع آوری و هفته ی آینده در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

اجتماعی:

درس ۲ ” حفظ دوستی ” بطور کامل تدریس شد. پلی کپی داده شده در کلاس انجام شد.

تکلیف:

باقیمانده ی پلی کپی سوالات انجام شود.

هدیه های آسمانی:

پلی کپی سوالات در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. لطفا پاسخ داده شده و تکمیل گردد. هفته ی آینده پلی کپی را همراه داشته باشید.

 

پیروز و پاینده باشید.

لیدا محمدزاده