تکلیف هفتگی ششم دبستان ۷ اکتبر

تکلیف هفتگی ششم دبستان ۷ اکتبر
فارسی:
درس ستایش و درس اول تمرین روانخوانی شد. معنی واژه ها تمرین و پرسش شد.
املای کلاسی برگزار شد.
تکلیف:
جمله سازی ها را در دفتر املا کامل کنید. اولیای گرامی لطفاً دفتر املای دانش آموزان را
ملاحظه فرموده و امضاء نمایید.
نگارش:
تمرین و پرسش های درس اول در کلاس انجام شد.
تکلیف:
صفحه ی ۱۴ در کتاب انجام شود.
ریاضی:
تمرین های صفحه های ۲، ۳، ۴ و ۵ کتاب درسی در کلاس انجام شد و توضیح و رفع اشکال
در مورد هر کدام داده شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه های ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ در منزل انجام شوند.
پاسخ پلی کپی ریاضی در کانال تلگرام در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
اجتماعی:
پرسش های درس اول با کمک دانش آموزان به صورت دوره ی درس پاسخ داده شد.
پاسخ کامل پرسش ها در کانال تلگرام در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
لطفا اولیای گرامی پاسخ ها را کنترل بفرمایید.

پیروز و پاینده باشید.
لیدا محمدزاده