برنامه امتحانی کلاس ششم

پایه ششم  تاریخ شمسی تاریخ میلادی روز هفته 
کار و فن آوری
تفکر و پژوهش
اردیبهشت ۲۴ می ۱۴ شنبه 
اجتماعی اردیبهشت ۳۱ می ۲۱ شنبه 
ریاضی / هنر خرداد ۷ می ۲۸ شنبه 
نگارش و املا خرداد ۱۴ جون ۴ شنبه 
هدیه ها خرداد ۱۵ جون ۵ یکشنبه
علوم خرداد ۲۱ جون ۱۱ شنبه 
امتحان روخوانی کلاس ششم در ماه می به صورت داوطلبانه برگزار خواهد شد.