تکالیف کلاس ششم سیزدهم نوامبر

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز کلاس ششم 

تکالیف این هفته به شرح زیر می باشد.

فارسی و نگارش
روان خوانی و روخوانی شعر سخن و متن درس چهارم هر شب تمرین شود.
از روی کلمات سخت درس چهارم سه مرتبه بنویسید.
از درسهای اول و دوم و سوم یک املا به صورت جمله ای بنویسید.
سه صفحه ی اول درس چهارم کتاب نگارش تکمیل شود.

ریاضی
مبحث اعشار تدریس شد.
چهار صفحه ی اول فصل سوم “” اعداد اعشاری “” کتاب ریاضی انجام شود.

اجتماعی
هفته ی آینده دانش آموزان از درس های اول تا هفتم امتحان دارند. این امتحان بخشی از امتحان اصلی دانش آموزان است. امتحان فقط از برگه های تکلیف هر درس خواهد بود.
درس هشتم تدریس شد.

هدیه های آسمانی
درس ششم تدریس شد.
دانش آموزان باید برگه ی تکلیف این درس را انجام دهند.

 

 

با تشکر از شما 

افسون فاطمی