فارسی

10 points
Due Oct 30
نوشتن انشا از تصویر داده شده در صفحه 22

 

 

2 points
Due Oct 23
انجام تمرین های صفحه 22

2 points
Due Oct 23