رياضي (تکليف هفته سوم – 9 اکتبر)

لطفاً تمرين هاي 2 و 3 صفحه 7 و همه تمرين هاي صفحات 10، 11 و 12 کتاب درسي را حل کنيد.