علوم تجربی هفتم- تکلیف هفتهء دوم

درس جلسه قبل پرسیده می شود. فعالیت های صفحات 10 و 11 پاسخ داده شوند.