فارسی

تکلیف درس فارسی:  2021/09

1- شعر حفظی

2-رکورد درس اول و فرستادن به google classroom

 

تکلیف عربی:فراگیری 5 جمله صفحه 2+4جمله قسمت بدانیم +4 حمله قسمت بدانیم+قسمت دوم بخش دو نکته+تمرین 2 و 3 صفحه 5

 

Due Oct 16
نوشتن یگ انشا با موضوع انتخاب شده که دارای مقدمه وبدنه و جمع بندی باشد