تکلیف هفتگی پایه هفتم – نهم دسامبر

فارسی:

روخوانی درس ها تا درس هشتم و معنی کلمات هفته ی آینده پرسیده خواهد شد و به عنوان قسمتی از نمره ی امتحان شفاهی ترم خواهد بود.

یک املا از درس هفتم و هشتم بنویسید، هفته ی آینده از این دو درس املا خواهیم داشت.

پلی کپی فارسی داده شده انجام شود.

روخوانی روان خوانی سفرنامه را انجام دهید و از متن آن 40 کلمه ی سخت بنویسید.

 

علوم:
لطفا فصل ششم کتاب را از کتاب روخوانی کنید.

 

ریاضی:
کاردر کلاس صفحه ی 43 ، فعالیت صفحه ی 42 شماره 4  و  تمرینات صفحه 44 انجام شود.

شاد و سلامت باشید.