تکلیف هفتگی پایه هفتم – دوم دسامبر

فارسی:

امتحان املا و معنی کلمه برگزار شد.

درس هشتم تدریس شد. فایل صوتی روخوانی این درس پس از تمرین کامل لطفا ارسال شود.

از روی کلمات مشخص شده ی درس ۳ بار نوشته شود.

معنی کلمات درس جدید نوشته و حفظ شود.

با هر یک از کلمات : گرانبها – اثنا – حیات – قبور – حک کردن – تجاوز – فرصت – اضطراب و مصاحبت یک جمله ی با معنا بنویسید.

یک املا از درس هفتم و هشتم بنویسید، هفته ی آینده از این دو درس املا خواهیم داشت.

علوم:
فصل پنجم تدریس شد. سوالات جای خالی و صحیح و غلط و چهار جوابی پاسخ داده شد.

بقیه ی سوالات باقی مانده ی این درس پاسخ داده شود.

ریاضی:
تمرینات صفحات 36 و 39 انجام شود.

شاد و سلامت باشید.