تکالیف پایه ی هفتم – چهارم نوامبر

فارسی:

روخوانی “زیبایی شکفتن” تمرین شود. لطفا هر دانش آموز پس از تمرین کافی روخوانی خود را به صورت فایل صوتی ارسال نماید.

از روی 11 خط اول درس زیبایی شکفتن یک دور رونویسی کنید و در نوشتن کلمات سخت آن دقت کنید تا شکل کلمه در ذهن شما بماند.

پلی کپی های فارسی داده شده را انجام دهید.

یک املا از روی این درس بنویسید.

از روی اشتباهات املایی خود سه بار با دقت بنویسید.

 

ریاضی:
کار در کلاس صفحه ی 24 و تمرین شماره های صفحه ی 25 انجام شود.

 

علوم:

سوالات درس سوم کامل شد، این سوالات هفته ی آینده پرسیده خواهد شد.

لطفا دانش آموزان متن درس چهارم علوم را روخوانی کنند تا در کلاس تدریس شود.

 

پیروز و پاینده باشید.