تکالیف هفتگی کلاس هفتم بیست و یکم اکتبر

تکلیف هفتگی پایه هفتم بیست و یکم اکتبر
فارسی:
روخوانی متن “کژال ”  تمرین شود.

بیست کلمه سخت از متن کژال پیدا کنید و سه بار با دقت بنویسید.

هفته ی آینده از درس های اول و دوم املا خواهیم داشت. لطفا یک املا از این دو درس بنویسید.

ریاضی:
تمرین  2 صفحه ی ۱۶ انجام شود. کار در کلاس صفحه ی 17 و تمام صفحه ی 18 انجام شود.

علوم:

پلی کپی های درس دوم با کمک دانش آموزان  پاسخ داده شد.

درس سوم تا نیمه خوانده شد. لطفا دانش آموزان متن کامل درس را در خانه بخوانند تا سوالات و تمرینات این درس در کلاس انجام شود.

پیروز و پاینده باشید.