تکلیف هفتگی پایه هفتم ۱۴ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پایه هفتم ۱۴ اکتبر
فارسی:
پلی کپی های داده شده پاسخ داده شوند. روخوانی درس ۱ و ۲ تمرین شود.

از روی غلط های املایی سه بار نوشته و سپس با هر یک از واژه ها یک جمله ی زیبا بسازید.
ریاضی:
تمرین های ۱، ۳ و ۴ صفحه ی ۱۶ انجام شود.
علوم:
درس دوم کامل تدریس شد. پلی کپی های این درس را پاسخ دهید.

پیروز و پاینده باشید.