تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۷ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۷ اکتبر
فارسی:
درس دوم تدریس شد. روخوانی درس تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی

درس، سه مرتبه نوشته شود.
معنی کلمات درس اول حفظ شود. هفته ی آینده پرسش کلاسی از معنی کلمات

نیز خواهد بود. هفته ی آینده املای کلاسی از درس دوم خواهد بود. جهت آمادگی یک املاء از درس دوم در منزل نوشته شود.
ریاضی:
تمرین های صفحه های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ را انجام دهید.

پیروز و پاینده باشید.