تکلیف هفتگی پایه هفتم ۳۰ سپتامبر

تکلیف هفتگی پایه هفتم ۳۰ سپتامبر
فارسی:
درس اول ” زنگ آفرینش” تدریس شد. حکایت ” اندرز پدر” خوانده شد.
تکلیف:
روخوانی درس ” زنگ آفرینش ” و حکایت ” اندرز پدر” تمرین شود.
از روی کلمات مشخص شده ی درس ۳ بار نوشته شود.
از روی متن درس یک بار نوشته شود.
علوم:
درس اول تدریس شد. سوالات پلی کپی داده شده تمرین و پاسخ داده شد.
تکلیف:
سوالات درس اول جهت پرسش کلاسی مطالعه شود. هفته ی آینده پرسش کلاسی خواهیم داشت.

شاد و سلامت باشید.