تکلیف هفتگی پایه هفتم ۶ می

تکلیف هفتگی پایه هفتم ۶ می
فارسی:
پروژه ی آشنایی با شاعران، باباطاهر توسط آریان ارائه شد. املاء کلاسی از دروس مورد ن​ظر برگزار و تصحیح شد.
تکلیف:
هفته ی آینده املاء از کل کتاب خواهد بود. لطفاً تمرین نمایید.
ریا​ضی:
فصل توان و جذر تدریس شد. صفحات ۸۴ تا ۹۵ کتاب درسی.
تکلیف:
تمرین های صفحات ۸۹ تا ۹۲ کتاب حل شوند.
علوم:
امتحان برگزار شد و ادامه ی فصل ۱۴ تدریس شد.
تکلیف:
فصل ۱۴ را مطالعه کنید. پرسش کلاسی از فصل ۱۴ خواهد بود.
اجتماعی:
دانش آموزان هفته ی آینده امتحان تعلیمات اجتماعی ترم دوم خواهند داشت.
امتحان از قسمت تاریخ از درس ۱۷ تا پایان درس ۲۲ و از قسمت جغرافیا از درس ۹ تا پایان درس ۱۲ خواهد بود.

پیروز، شاد و سلامت باشید.