تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۲۹ اپریل

 

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۲۹ اپریل
فارسی:
روخوانی برگزار شد. آقایان آرتین، برنا و بردیا پروژه های فارسی خود را در کلاس ارائه دادند. آخرین فرصت پروژه هفته ی آینده است. درس “ما می توانیم ” روخوانی شد. نگارش صفحه ی ۸۶ (انشاء قدرت تخیل) در کلاس نوشته شد.
تکلیف:
هفته ی آینده املاء از درس دهم ” کلاس ادبیات” صفحه ی ۸۶ تا پایان درس هفدهم ” ما می توانیم” ، لطفاً تمرین شود.
ریاضی:
تمرین های صفح ی ۷۸ حل شد. درس حجم و سطح ( صفحه های ۷۹ و ۸۰ ) تدریس شدند.
تکلیف:
تمرین های صفحات ۸۱ و ۸۲ کتاب درسی حل شوند.
علوم:
پرسش و امتحان از فصل های تعیین شده برگزار شد. درس جدید تدریس شد.
تکلیف:
هفته ی آینده امتحان و ادامه ی درس خواهد بود. لطفا جهت آمادگی برای امتحان مطالعه شود.
اجتماعی:
درس ۱۹ “آریایی ها” کامل شد. درس ۲۰ “امپراتوری ایران باستان” تدریس شد و سوالات آن کامل شد. درس ۲۱ “اوضاع اجتماعی ایران باستان” به صورت نیمه تدریس شد. دانش آموزان تکالیف کار و فن آوری خود را تحویل دادند. دانش آموزانی که غایب بودند و یا نیمه تکالیف را تحویل داده اند، مسئول تحویل کامل پروژه هستند.

سلامت ، شاد و پیروز باشید.