تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۸ آپریل

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۸ آپریل
فارسی:
دانش آموزان عزیز آقایان رادین، بردیا و آریان کتاب داستان خود را در کلاس خواندند. املاء کلاسی از درس های ترم دوم برگزار شد. درس ” آدم آهنی” با معانی و آرایه های ادبی تدریس شد.
تکلیف:
هفته ی آینده از درس “آدم آهنی و شاپرک” املاء و معانی و کنایه ها امتحان خواهیم داشت. لطفاً جهت آمادگی برای این امتحان مطالعه کنید. قسمتی از نمره ی مستمر پایانی را به خود اختصاص می دهد.
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحه ی ۷۲ انجام شد. محاسبه حجم های منشوری صفحات ۷۳ و ۷۴ تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ۷۵ حل شوند. (فرمول مساحت شکل های ۲ بعدی و حجم منشور پرسیده خواهد شد)
علوم:
از فصل سلامت پرسش و تمرین شد.
تکلیف:
پرسش از کل فصل سلامت خواهد بود. لطفاً مطالعه بفرمایید.
اجتماعی:
درس دیوار شیشه ای صفحه ۱۱۵ مربوط به درس تفکر و پژوهش تدریس شد. دانش آموزان تکلیف دوم خود را مربوط به درس تفکر و پژوهش (امتحان ترم دوم) تحویل دادند. همگی دانش آموزان در دفترچه های خیاطی کار کردند.
تکلیف:
لطفاً به خاطر داشته باشید که برای هفته ی آینده دکمه بیاورید.

هفته ی خوشی را برای شما آرزومندیم.
شاد، پیروز و سلامت باشید.