تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۱ اپریل

 

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۱ اپریل
فارسی:
دانش آموزان برنا و آرتین کتاب داستان های خود را در کلاس خواندند. املاء کلاسی از درس های ترم دوم برگزار شد. صفحه ی ۸۳ کتاب نگارش (با موضوع زندگی نامه ی خود دانش آموز) در کلاس انجام شد.
تکلیف:
درس آزاد صفحه ی ۱۳۳ و خود ارزیابی در منزل انجام شوند. (۰.۵ نمره امتحان به این درس ​اختصاص دارد.)
ریاضی:
انواع حجم های هندسی و مفاهیم رأس، قاعده، یال و وجه های جانبی تدریس شد.
تکلیف:
تمرین صفحه ی ۷۲ انجام شود.
علوم:
پرسش و پاسخ و تمرین از فصل یافته ها و دوره بر امتحان هفته ی پیش انجام شد.
تکلیف:
هفته ی آینده پرسش از فصل سفره ی سلامت تا سر ویتامین ها خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی مطالعه و تمرین کنید.
اجتماعی:
درس تفکر و پژوهش، مهارتهای ارتباطی به عنوان درس اول ترم دوم تدریس شد و دانش آموزان آموخته های خود را روی برگه نوشتند و تحویل دادند. تذکر مهم اینکه تکلیف اول و دوم به عنوان نمره ی پایان ترم دوم در نظر گرفته می شود و مسؤلیت پی گیری تکلیف دانش آموزانی که غایت بوده اند به عهده ی ایشان می باشد. هفته ی آینده دفتر خیاطی برای درس کار و فن آوری همراه داشته باشید.

هفته ی خوبی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
سلامت، شاد و پیروز باشید.