تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۲۵ مارچ

 

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۲۵ مارچ
فارسی:
از کتاب نگارش “راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته” تدریس شد. املاء کلاسی از درس دوازدهم تا پایان فصل ششم گفته شد. در رابطه با چگونگی داستان خوانی توضیح داده شد.
تکلیف:
کتاب داستانی را برای خواندن و توضیح دادن در کلاس آماده کنید. لطفاً دقت کنید که روخوانی را آماده کرده باشید که در زمان داستان خوانی، بدون اشتباه بخوانید. املاء کلاسی از درس های ترم دوم خواهد بود. لطفاً تمرین کنید. صفحه ی ۸۲ کتاب نگارش را انجام دهید.
ریاضی:
رفع اشکال و تمرین های صفحه ی ۳۹ کتاب انجام شد.
تکلیف:
تمرین های ترکیبی صفحه ی ۴۰ را انجام دهید.
علوم:
امتحان از فصل های ۷ و ۸ و ۹ برگزار شد.
اجتماعی:
شروع مبحث تاریخ: درس ۱۷ ” میراث فرهنگی” تدریس شد.

پیروز و سلامت باشید