تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۲۵ فوریه

 

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۲۵ فوریه
فارسی:
درس ” گِل و گُل ” با معنی و مفهوم تدریس شد. بن ماضی و بن مضارع تدریس شد.
املاء کلاسی از درس چهاردهم، “مرخصی ” برگزار شد.
تکلیف:
هفته ی آینده املاء کلاسی از درس های ” گِل و گُل” و “عهد و پیمان” خواهد بود. لطفاً تمرین کنید.
همچنین پنج فعل با بن ماضی و پنج فعل با بن مضارع ساخته شود.
ریاضی:
صفحات ۶۱ و ۶۴ دوره و رفع اشکال شد. کوچکترین مضرب مشترک دو عدد (صفحات ۶۵ و ۶۶) تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحات ۶۷ و تمرین های ترکیبی صفحه ی ۶۸ حل شوند.
علوم:
پرسش، دوره و تمرین از دروس قبلی انجام شد.
ادامه ی دروس ” انتقال گرما، همرفتی و تابش” تدریس شد.
تکلیف:
دروس جدید مطالعه شود. هفته ی آینده پرسش کلاسی خواهیم داشت.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.