تکلیف هفتگی پایه هفتم ۱۸ فوریه

تکلیف هفتگی پایه هفتم ۱۸ فوریه
فارسی:
املاء از درس ۱۴ برگزار شد. تمرینات صفحه ۱۲۵ در کلاس حل شدند. روان خوانی (مرخصی) تدریس شد.
تکلیف:
املاء از روان خوانی (مرخصی) تمرین شود. روخوانی از درس تمرین شود.
ریاضی:
تجزیه به روش درختی تدریس شد. بزرگترین شمارنده مشترک تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه های ۶۱ و ۶۴ کتاب درسی حل شوند.
علوم:
درس دما پرسش و تمرین شد. گرما و تعادل تدریس شد.
تکلیف:
پرسش از فصل ۱۰ تهیه شود.
اجتماعی:
درس ۱۵ و ۱۶ کردشگری تدریس شد. در پایان کلاس تنها برای دروس کار و فن آوری، تنها دانش آموزان آقایان، برنا و رادین و خانم رها تنها کسانی بودند که دفتر خیاطی خود را به کلاس آورده بودند. این در حالی است که در دو هفته ی پیش در لیست تکالیف ، به دانش آموزان یاد آوردی شده بود که دفتر خیاطی را همراه داشته باشند.
لطفاً دقت بفرمایید که امتحان میان ترم برای ترم دوم درس اجتماعی روز چهارم مارچ خواهد بود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.